CHEZ GIGI
Moskito Netz: 
Ja
Strom : 
Generator
Restaurant: 
Ja